WiFi číšník kontakt

Všeobecné obchodní podmínky

Úvodní ustanovení

Tyto Všeobecné podmínky upravují poskytování služby bez-fronty.cz (dále jen „Služba") a stanoví podmínky, za nichž je poskytovatelem Služby (dále jen „Poskytovatel") služba poskytována restauraci nebo jinému podniku poskytující služby, který uzavřel dohodu o partnerství a nabízí své produkty a služby prostřednictvím Služby bez-fronty.cz.(dále jen „Partner") Tyto Všeobecné podmínky dále upravují některé související otázky.

Všeobecné podmínky mohou být Poskytovatelem jednostranně měněny, a to zejména z důvodu rozšíření Služby, zavedení nových funkcí nebo služeb, upgradu užívaných aplikací a rozvoje užívaných technologií. Případná změna bude zveřejněna na internetové adrese bez-fronty.cz nebo o ni budou uživatelé informováni prostřednictvím emailu.

Okamžikem, kdy uživatel učiní první objednávku prostřednictvím aplikace bez-fronty.cz, projeví vůli stát se uživatelem bez-fronty.cz a jeho projev vůle je doručen poskytovateli služeb. Uživatel se zavazuje dodržovat tyto podmínky a tyto podmínky se pro uživatele stávají závazné.

 

Definice a dostupnost služby bez-fronty.cz

bez-fronty.cz je mobilní nebo internetová aplikace, jejímž prostřednictvím mohou uživatelé objednávat nabízené produkty partnerských podniků. Objednávky jsou z nativních mobilních aplikací zaslány prostřednictvím internetu a následně doručeny provozovateli partnerské restaurace.

Mobilní nebo internetová aplikace bez-fronty.cz je dostupná, popř. ke stažení, na stránkách bez-fronty.cz, na oficiálních stránkách partnerských restaurací nebo na internetových stránkách partnerů zapojených do partnerského programu.

Nativní mobilní aplikaci bez-fronty.cz lze získat také přímým stažením do mobilního telefonu prostřednictvím informačního systému Blueinfo v místě provozovny partnerské restaurace nebo na jiném veřejném místě. Případně na portálech AppSore a GooglePlay.

 

Specifikace Služby, cena Služby, některé podmínky poskytování Služby

Používání nativních aplikací nebo portálu www.bez-fronty.cz vyžaduje internetové připojení.

Odeslání objednávky pomocí webové aplikace je zdarma.

Po přijetí objednávky pomocí mobilní či internetové aplikace bude uživatel kontaktován partnerskou restaurací z důvodu potvrzení objednávky, a to buď formou potvrzující sms, telefonicky, nebo e-mailem uvedeným v objednávce.

Poskytovatel služby si při porušení podmínek vyhrazuje právo vyřadit kterékoliv telefonní číslo z databáze a tím tomuto uživateli zamezit jakékoliv další objednávky.

Porušením podmínek se rozumí zejména:

  • Objednávky provedené na fiktivní adresu
  • Objednávky, které si uživatel následně není ochoten od dodavatele převzít

Uživatel tímto ve smyslu zákona o některých službách informační společnosti souhlasí s tím, že provozovatel bude oprávněn zasílat uživateli sms zprávy, obsahující informace o novinkách, které služba bez-fronty.cz nabízí, stejně jako informace o ostatních produktech a službách poskytovatele.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel služby je oprávněn využívat údaje o jeho chování v aplikaci.

 

Reklamace

Poskytovatel služby je zpracovatelem platby jménem partnerského podniku a reklamace z toho vyplývající může uživatel řešit s poskytovatelem pomocí linky podpory na e-mailu: podpora@deepvision.cz nebo telefonu: 461 100 936

 

Poskytovatel si vyhrazuje právo jakéhokoliv zásahu do aplikace, změn a úprav, případně úplné zrušení služby, bez nutnosti předchozího oznámení uživatelům. Provozovatel nenese odpovědnost za nefunkčnost, nebo nedostupnost aplikace, ani za případnou ztrátu, či poškození dat uživatelů.

 

Poskytovatel nezodpovídá za kvalitu, úplnost nebo rychlost dodání objednaného zboží uživatelem prostřednictvím služby bez-fronty.cz.

 

Partnerský podnik je výlučně odpovědný za veškeré vady obsahu a přípravy objednávky a ostatní nedostatky v plnění Kupní smlouvy.

 

Práva a povinnosti mezi Partnerským podnikem a Uživatelem ohledně práv z vadného plnění se řídí příslušnými obecně závaznými právními předpisy (zejména ustanoveními § 1914 až 1925, § 2099 až 2117 a § 2161 až 2174 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů). Uživatel v postavení spotřebitele má právo u Partnerského podniku uplatnit práva z vadného plnění v souvislosti se Zprostředkovanou smlouvou u Partnerského podniku (obecně na adrese jeho provozovny, v níž je uplatnění práv z vadného plnění možné s ohledem na sortiment prodávaného zboží, případně i v sídle nebo místě podnikání Partnerského podniku a/nebo prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na jeho profilu na portálu www.bez-fronty.cz) a to s přihlédnutím ke skutečnosti, že předmětem Zprostředkované smlouvy je koupě zuživatelného zboží (jídlo a nápoje), které podléhá rychlé zkáze.

 

Uživatel služby bez-fronty.cz v případě zjištění nedostatku může kontaktovat linku podpory poskytovatele služby pomocí e-mailu: podpora@deepvision.cz nebo telefonu: 461 100 936

 

Platnost a účinnost

Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost a účinnost dnem 20.4.2018

Provozovatelem objednávkového systému bez-fronty.cz je společnost:

DEEP VISION s.r.o.
se sídlem Hlaváčova 207, Zelené předměstí, 530 02 Pardubice
IČO 275 40 065, DIČ CZ27540065
zapsaná v OR vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24949

602 442 755
DEEP VISION s.r.o. Hlaváčova 207 530 02 Pardubice